Keisarin sukuseuran säännöt

<< Edellinen sivu

9 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi tilivuoden päättymistä seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle toukokuun loppuun mennessä.
Hallituksen tulee esittää kunkin lalenterivuoden tilit toimintakauden päättymisen jälkeisen sukukokouksen hyväksyttäväksi.

10 §
Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana kesä-syyskuun kuluessa ja on siitä ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä.
Ylimääräisiin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

11 §
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Todetaan kokouksen laillisuus.
Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1. hyväksytään edellisen kauden toimintakertomus,
2. hyväksytään edellisen kauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
3. vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
4. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet joka kolmas vuosi,
5. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavan toimikauden tilejä tarkastamaan,
6. päätetään seuraavana kalenterivuotena kannettavan jäsenmaksun suuruus,
7. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.
Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

Seuraava sivu >>