Keisarin sukuseuran säännöt

<< Edellinen sivu

5 §
Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §
Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Yhdistyksen jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

7 §
Yhdistyksen hallitus valitaan toimikausittain varsinaisessa sukukokouksessa. Toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa 01. päivänä tammikuuta ja päättyy 31. päivänä joulukuuta.
Hallitukseen kuuluu 10 - 20 jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista jäsenistä sihteerin ja yhdistykselle tarpeelliset muut toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan osoittaa useampikin tehtävä.
Hallituksen puheenjohtajasta käytetään myös nimitystä sukuyhdistyksen esimies.
Hallitus voi keskuudestaan asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi muuta jäsentä on saapuvilla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Seuraava sivu >>