Kejsars Släkförening r.f.:s stadgar

<< Förra sidan

9 §
YSläktföreningens bokslut upprättas för varje kalenderår och skall överlämnas åt revisorerna för revidering, efter avslutade bokslutsåret, inom mars månad.
Revisorernas utlåtande angående revisionen av föreningens räkenskaper och förvaltning skall överlämnas åt styrelsen före slutet av maj månad.
Styrelsen bör framlägga respektive års bokslut för godkännande på släktmötet efter verksamhetsperioden avslutning.

10 §
Släktföreningens ordinarie släktmöte anordnas på basen av styrelsens kallelse, på det ställe som styrelsen bestämt samt på det av styrelsen bestämda datumet årligen inom juni-september månad. Föreningens medlemmar skall underrättas om mötet minst fyra veckor före datumet för mötet med en kallelse, som publicerats i tidningarna, genom meddelande per brev.
Föreningens medlemmar kallas till extraordinarie släktmöte av styrelsen genom att annonsera i tidningar eller per brev minst fyra veckor före datumet för mötet.

11 §
För släktmötet väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare.
Konstaterande av mötets laglighet .
Vid föreningens ordinarie släktmöte behandlas följande ärenden:
1. godkännande av föreningens årsberättelse
2. godkännande av föreningens bokslut för verksamhetsperioden samt fattande av beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga.
3. fastställandet av styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för följande verksamhetsperiod.
4. fastställande av antalet styrelsemedlemmar och val av styrelsemedlemma vart tredje år.
5. val av två revisorer och två suppleanter för dem för att revidera följande verksamhetsperiods bokslut.
6. besluts angående medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår (verksamhetsperiod).
7. besluts i övriga, i kallelsen till mötet nämnda, ärenden.
Övriga program för mötet bör, om möjligt, ha anknytning till föreningens syftemål.

Nästa sidan >>