Kejsars Släkförening r.f.:s stadgar

<< Förra sidan

5 §
Den som önskar bli medlem i släktföreningen bör anhålla om medlemskap av föreningens styrelse, som besluter om intagning av medlemmar. Medlem som önskar utträda ur släktföreningen bör meddela skriftligt om det åt föreningens styrelse eller dess ordförande eller muntligen på föreningens möte för anteckning i protokollet.

6 §
Släktföreningens medlem bör betala den av det ordinarie släktmötet årligen fastställda medlemsavgiften. Styrelsen bör föra ett medlemsregister över släktföreningens medlemmar.

7 §
Släktföreningens styrelsen väljs vid det ordinarie släktmötet. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tre år. Mandatperioden börjar den första januari och slutar 31 december. I styrelsen ingår minst tio och högst tjugo medlemmar.
Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande samt bland sina medlemmar eller bland utomstående personer en sekreterare och andra nödvändiga funktionärer åt släktföreningen. Åt en och samma person kan flera uppgifter delegeras. För styrelsens ordförande används även benämningen släktföreningens huvudman.
Styrelsen kan inom sig tillsätta arbetsgrupper för skötseln av särskilda uppgifter.
Styrelsen är beslutför, när släktföreningens ordförande eller viceordförande samt minst 5 andra styrelsemedlemmar är närvarande. Besluten fattas med enkel röstmajoritet. Vid jämnt röstetal är ordförandens röst avgörande.
Beslutsprotokoll bör föras över styrelsemöten.

8 §
Släktföreningens namn tecknas gemensamt av släktföreningens ordförande och viceordförande eller av någondera av dem tillsammans med föreningens sekreterare eller kassör.

Nästa sidan >>